Privacybeleid Hartel Rijopleidingen

Versie 0.2

Hartel Rijopleidingen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hartel Rijopleidingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:
-wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn   verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid
-verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nog zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
-wij vragen om uw nadrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
-er door ons passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd
-wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
-wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren

Als Hartel Rijopleidingen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Hartel Rijopleidingen
Smaragd 41 3893 EP Zeewolde
Industrieweg 28 3946 BE Harderwijk
Info@rijschoolhartel.nl
06-28420427

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Hartel Rijopleidingen of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Uw persoonsgegevens worden door Hartel Rijopleidingen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
-Het aangaan van overeenkomsten, middels het inschrijven via ons inschrijfformulier
-Het verzorgen van onze diensten (lessen boeken in onze agenda/vorderingen bijhouden)
-Contact opnemen om rijlessen te plannen
-Je te herinneren aan je lesafspraak
-Het aanvragen van theorie- als praktijkexamens bij het CBR
-De financiële administratie
-Het versturen van nieuwsbrieven
-Doorplaatsen van uw reviews/testimonials op website en/of social media
-Je te feliciteren met het behalen van je rijbewijs door het plaatsen van naam en foto op website en/of social media

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Naam en Voornaam
-Adres
-Woonplaats
-Geboortedatum
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Vorderingen op de instructiekaart

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het aanvragen van de theorie- en praktijkexamens (CBR). De informatie kan ook intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht om deze gegevens af gegeven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Hartel Rijopleidingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dat betekent zolang jouw rijopleiding duurt en tot 7 jaar na het beëindigen daarvan.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregel genomen:

-persoonsgegevens worden altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord
-persoonsgegevens worden altijd opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware
-opgeslagen persoonsgegevens worden altijd beveiligd met een back-up
-alleen geautoriseerde personen van Hartel Rijopleidingen hebben toegang tot de persoonsgegevens
-alle persoonsgegevens worden vernietigd als de overeenkomst op grond waarvan ze zijn verkregen is verlopen of de toestemming is ingetrokken (excl. die in de financiële administratie waar een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar geldt)
-papieren documenten met persoonsgegevens worden bewaard achter slot en grendel

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze medewerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit, dan vinden wij dit uiteraard erg vervelend. U heeft dan het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is een toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op.

Kom in contact

Stuur ons een bericht

Wil je meer informatie over onze rijlessen, of heb je een andere vraag? Vul dan het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Harderwijk

Zeewolde